⭐ Odštartovali sme letný výpredaj! ⭐ Zľava na väčšinu našich najnovších modelov je tu! ⭐

Podmienky ochrany osobných údajov a informácia o spracovaní osobných údajov

GDPR Pravidlá o ochrane osobných údajov
Tieto pravidlá ochrany externých údajov a informácie o spracovaní údajov (ďalej len: pravidlá) sú neoddeliteľnou prílohou Všeobecných obchodných podmienok (https://www.officeshoesonline.sk/obsah-obchodne-podmienky/11, ďalej len: VOP) podľa bodu 11 VOP.

I. Všeobecné ustanovenia

I.1. Prevádzkovateľom pri spracovaní osobných údajov je spoločnosť Shoebox Slovakia s.r.o..

Pre spoločnosť Shoebox Slovakia sro (sídlo: Pribinova 8, 81109, Bratislava, IČO: 43836666, DIČ: 2022486290, kontaktné tel. číslo: +421 2 381 381 01, e-mail: [email protected], registrácia: Mestský súd Bratislava III, registračné číslo: odd. Sro, vl.č.49170/B, ďalej len: prevádzkovateľ) je obzvlášť dôležitým cieľom ochrana osobných údajov poskytovaných návštevníkmi https://www.officeshoesonline.sk/ (ďalej len: webová stránka) prevádzkovaná prevádzkovateľom, jednotlivcami, ktorí objednávajú a registrujú sa na webových stránkach, ďalej návštevníkom maloobchodných priestorov prevádzkovateľa (ďalej len: užívatelia) počas ich procesu registrácie / objednávania / návštevy užívateľských digitálnych informácií / obchodných priestorov, ako aj zabezpečiť právo užívateľov na informatívne sebaurčenie, ktoré poskytuje prevádzkovateľ podľa týchto pravidiel.

Na webovej stránke je k dispozícii široká škála obuvi pre online nákup. Prevádzkovateľ spravuje a spracováva prijaté údaje pri identifikácii používateľov na vykonanie ich objednávok. Prevádzkovateľ spravuje všetky údaje, ktoré sú považované za osobné a sú nahrané užívateľmi počas ich návštev na webovej stránke alebo pri využívaní služieb webovej stránky.

Prevádzkovateľ poskytuje svoje služby a spravuje osobné údaje užívateľov v plnom súlade s príslušnými platnými predpismi a zabezpečuje bezpečnosť užívateľov počas ich relácie online.

Prevádzkovateľ spravuje a spracováva osobné údaje užívateľov dôverne v súlade s platnými právnymi požiadavkami - najmä s ustanoveniami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb so zreteľom na spracovávanie osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov zrušujúc smernicu 95/46/ES (27. apríl 2016, ďalej len: GDPR) - zabezpečuje ich bezpečnosť, prijíma všetky potrebné technické a organizačné opatrenia, ďalej stanovuje procesné pravidlá, ktoré sú potrebné na dodržanie príslušných právnych predpisov a iných odporúčaní.

I.2. Tieto pravidlá sumarizujú tieto zásady, určujú politiku a každodennú prax prevádzkovateľa v súvislosti s ochranou osobných údajov, ako aj identifikujú služby, ktoré vyžadujú osobné údaje užívateľa. Okrem toho v týchto pravidlách prevádzkovateľ vyhlasuje účel spracovania údajov a spôsob, akým tieto údaje používa, ako aj spôsob zabezpečenia bezpečnosti a ochrany osobných údajov.

I.3. Pri vytváraní týchto pravidiel prevádzkovateľ bral do úvahy účinné relevantné nariadenie a dôležité medzinárodné odporúčania, a to:
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb so zreteľom na spracovanie osobných údajov a voľný pohyb takýchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES; Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

I.4. Na žiadosť užívateľov je prevádzkovateľ v každom prípade pripravený poskytnúť úplné informácie o spracovaných osobných údajoch, o účeloch, dôvodoch a trvaní spracovania, ako aj o činnostiach týkajúcich sa spracovania údajov.

Prevádzkovateľ spracúva a ukladá len osobné údaje, ktoré sú potrebné na posúdenie a kvantifikáciu frekvencie návštev webovej stránky, zabezpečenie vykonávania práva užívateľa a povinností prevádzkovateľa, komunikáciu s užívateľmi a vykonávanie obchodných transakcií s užívateľmi.

 

II. Hlavné definície a zásady týkajúce sa správy osobných údajov

II.1. Definície

II.1.1. Správa údajov: znamená akúkoľvek operáciu alebo súbor operácií, ktoré sa vykonávajú s údajmi, či už automatickými prostriedkami alebo nie, ako je zhromažďovanie, zaznamenávanie, organizácia, uchovávanie, prispôsobenie alebo zmena, používanie, vyhľadávanie, sprístupnenie prenosom, šírením alebo sprístupnením inak zladením alebo kombináciou, zablokovanie, vymazanie alebo zničenie a zabránenie ďalšiemu použitiu, fotografovanie, zvukový a video záznam fyzických atribútov na účely identifikácie (ako sú odtlačky prstov a dlaní, vzorky DNA a obrazy sietnice);

II.1.2. Zverejňovanie prostredníctvom prenosu: znamená sprístupnenie údajov konkrétnej tretej strane;

II.1.3. Správca údajov: znamená fyzickú alebo právnickú osobu alebo subjekt nezapísaný do obchodného registra, ktorý samostatne alebo spoločne s inými určuje účel spracovania údajov, rozhoduje o spracovaní údajov (vrátane prostriedkov) a implementuje takéto rozhodnutia sám, alebo zapojí spracovateľa údajov;

II.1.4. Subjekt údajov: je fyzická osoba, ktorá bola identifikovaná pomocou svojich špecifických osobných údajov alebo ktorá môže byť identifikovaná priamo alebo nepriamo

II.1.5. Osobné údaje: znamenajú akékoľvek informácie týkajúce sa subjektu údajov, najmä meno, identifikačné číslo alebo podrobnosti o fyzickej, fyziologickej, duševnej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identite, ako aj akýkoľvek odkaz, ktorý možno odčítať z takejto informácie týkajúcej sa subjektu údajov;

II.1.6. Incident týkajúci sa ochrany údajov: nezákonná správa alebo spracovanie osobných údajov, najmä neoprávnený prístup, zmena, prenos, zverejnenie, vymazanie alebo zničenie, ako aj náhodné vymazanie alebo poškodenie.

II.1.7. Profilovanie: znamená akúkoľvek formu automatického spracovania osobných údajov, ktoré využíva osobné údaje na posúdenie určitých osobných aspektov fyzickej osoby, najmä na analýzu alebo predvídanie aspektov týkajúcich sa výkonu fyzickej osoby v práci, hospodárskej situácie, zdravia, osobných preferencií, záujmov, spoľahlivosti, správania, umiestnenia alebo pohybov;

II.1.8. Pseudonymizácia: znamená spracovanie osobných údajov takým spôsobom, že tieto osobné údaje už nemožno pripísať konkrétnemu subjektu údajov bez použitia dodatočných informácií za predpokladu, že takéto dodatočné informácie sa vedú oddelene a podliehajú technickým a organizačným opatreniam aby osobné údaje neboli priradené identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe;

II.2. Zásady

II.1.1.1. Zákonnosť, spravodlivosť a transparentnosť

Osobné údaje môžu byť spracovávané iba na určené účely, na vykonávanie určitých práv alebo povinností. Zaznamenávanie osobných údajov sa vykoná na základe zásady zákonnosti a spravodlivosti.

Osobné údaje môžu byť spracované vtedy, keď subjekt údajov poskytol svoj súhlas alebo keď je spracovanie nevyhnutne určené zákonom alebo miestnym orgánom slúžiacim verejnému záujmu (ďalej len „povinné spracovanie").


II.1.1.2. Obmedzenie účelu

Vo všetkých etapách správy údajov by účel spracovania a uchovávania týchto údajov mal zodpovedať pôvodným a zákonným dôvodom takejto správy údajov.

II.1.1.3. Minimalizácia údajov

Spravované osobné údaje musia byť nevyhnutné a slúžiť účelu správy údajov, ako aj vhodné na dosiahnutie tohto cieľa.

II.1.1.4. Presnosť
Správca údajov vykoná opatrenia s cieľom zabezpečiť presnosť (správnosť) spravovaných údajov.
II.1.1.5. Obmedzenie ukladania

Osobné údaje je možné spravovať v rozsahu a trvaní potrebnom na dosiahnutie účelu správy údajov.

Osobné údaje sa vymažú, ak ich správa alebo spracovanie je nezákonné, ak o to subjekt údajov požiada, ak sú neúplné alebo nepresné a nemôžu byť oprávnene napravené, za predpokladu, že vymazanie nie je zakázané zákonným ustanovením, ak účel spracovania už nie je alebo ak uplynula zákonná lehota na ukladanie údajov, ak o tom existuje súdne rozhodnutie alebo tak rozhodne Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ďalej len: orgán)

II.1.1.6. Integrita a dôvernosť

Údaje musia byť chránené vhodnými prostriedkami a opatreniami proti neoprávnenému prístupu, zmene, prenosu, zverejňovaniu, vymazaniu alebo zničeniu, ako aj proti poškodeniu a náhodnej strate. Prevádzkovateľ musí zabezpečiť, aby uložené dáta neboli poškodené a nedostupné z dôvodu akýchkoľvek zmien alebo úprav použitej techniky.

Ak užívateľ poskytne prevádzkovateľovi osobné údaje, podnikne všetky potrebné kroky, aby zabezpečil bezpečnosť týchto údajov, a to tak počas komunikácie v sieti (t.j. správa online údajov), ako aj počas ukladania údajov (t.j. offline správa údajov).

II.1.1.7. Zodpovednosť

Subjekt údajov môže od správcu údajov požiadať i) o informácie o spracovaní osobných údajov, ii) o opravu jeho osobných údajov a iii) o vymazanie alebo zablokovanie jeho osobných údajov s výnimkou prípadov povinného spracovania.

II.1.1.8. Prevádzkovateľ vo všeobecnosti vyhlasuje, že zakaždým, keď požaduje osobné informácie užívateľov, sú užívatelia oprávnení voľne sa rozhodnúť, či poskytnú požadované informácie po prečítaní a interpretácii povinného oznámenia. Malo by sa však jasne uviesť, že ak užívateľ neposkytne osobné údaje, tento užívateľ nebude môcť využívať službu webovej stránky prístupnú len registrovaným používateľom.

Prevádzkovateľ dodržiava zásady správy údajov a vždy sa ich snaží presadzovať.

 

III. Právny základ správy údajov

Prevádzkovateľ spravuje údaje uvedené v kapitole V na základe odkazu na právny základ nižšie.

III.1. Právny základ správy údajov: Článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR (meno, adresa doručenia, fakturačná adresa).

Právny základ správy údajov pokiaľ ide o bod IV.2 .: dobrovoľný súhlas subjektov údajov (článok 6 ods. Ods. (1) písm. a) GDPR), oprávnený záujem užívateľa a prevádzkovateľa (článok 6 ods. 1 písm. d) a f) GDPR; nahrávanie obrazu a zvuku), zmluvné riadenie údajov (článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR; meno, adresa doručenia, fakturačná adresa), Článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR, meno, e-mailová adresa), ďalej v prípade žiadosti používateľa o informácie prostredníctvom e-mailu - článok 6. Ods. 1 písm. b) a f) GDPR (meno, e-mailová adresa).

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že v prípade neplnenia je právny základ pre spracovanie údajov podľa Čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR (zmluvný) prevedený na právny základ podľa Čl. 6 ods. 1 písm. b) a f) GDPR (zákonný záujem).

III.2. Prevádzkovateľ spravuje údaje užívateľa stanovené v bode V.1. a na základe dobrovoľného súhlasu subjektu údajov (Čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR) a zmluvného záväzku (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR; meno, adresa doručenia, fakturačná adresa.

Užívateľ udeľuje súhlas osobne alebo elektronicky prostredníctvom webovej stránky1 a podpísaním Vyhlásenia o správe údajov / zaškrtnutím políčka2 počas procesu registrácie / podávania objednávok / žiadosti o informácie užívateľov. Užívateľ je oprávnený kedykoľvek odobrať súhlas a zároveň požiadať o vymazanie jeho údajov alebo zmenu zadaných údajov. V prípade nespracovanej objednávky sa odňatie súhlasu považuje za zrušenie objednávky, ktoré by malo byť oznámené užívateľom prevádzkovateľom spolu s odpoveďou na jeho žiadosť o vymazanie údajov podľa článku 6. Ods. 1 písm. f) GDPR ustanovuje, že prevádzkovateľ je oprávnený spravovať údaje užívateľa, kým strany neuspokoja zmluvný záväzok. Podľa článku 7. Oddielu 3 a článku 13 ods. 2 písm. c) GDPR odstúpenie od súhlasu nemá vplyv na zákonnosť riadenia údajov v minulosti.

III.3. Prevádzkovateľ spravuje osobné údaje užívateľa uvedené v bode V (obrazové záznamy) na účely zabezpečenia kvality, bezpečnosti majetku, prevencie a vyšetrovania trestnej činnosti v súlade s Čl. 6 ods.1 písm. f) GDPR s proporcionálnym obmedzením práva na ochranu osobných údajov s cieľom presadiť oprávnené záujmy prevádzkovateľa a tretích strán.

 

IV. Účel správy údajov

Prevádzkovateľ spravuje a spracováva údaje uvedené v kapitole V., aby slúžili na tieto účely:

IV.1. Účel správy údajov: i) robenie objednávok (meno, adresa doručenia); ii) kontrola vykonávania služby (meno, telefónne číslo, e-mailová adresa); iii) predchádzanie zneužívaniu (meno, telefónne číslo, e-mailová adresa); iv) identifikácia používateľov a rozlíšenie medzi nimi (meno, dátum narodenia, telefónne číslo, adresa doručenia, fakturačná adresa, e-mailová adresa, meno používateľa, heslo); v) kontakt (meno, telefónne číslo, e-mailová adresa); vi) predkladanie štatistík (pseudonymizácia) vii) priamy marketing (meno, e-mail); viii) uplatňovanie práv týkajúcich sa právneho vzťahu s užívateľmi (klientmi) (meno, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa) ix) plnenie záväzkov (meno, fakturačná adresa, adresa doručenia, dátum narodenia, telefónne číslo, e- mailová adresa); x) vystavovanie faktúr (meno, fakturačná adresa); xi) sledovanie a zaznamenávanie spotrebiteľských preferencií s cieľom odporučiť užívateľom prispôsobené reklamy na webové stránky (profilovanie: údaje o menách a objednávkach); xii) bezpečnosť majetku, vyšetrovanie a prevencia protiprávnych činov (obrazový záznam).

IV.2. Užívatelia môžu dať svoj súhlas osobne alebo elektronicky prostredníctvom webovej stránky 1a prihlásením sa k newsletteru / zaškrtnutím políčka2 počas procesu registrácie / podávania objednávok / žiadosti o informácie užívateľa pre kontakt za účelom priameho marketingu alebo elektronickej reklamy (newsletter, e-mail, SMS atď.) pomocou poskytnutých kontaktov. Súhlas možno kedykoľvek odvolať bez akýchkoľvek poplatkov, obmedzení a odôvodnení. Okrem toho môže byť súhlas stiahnutý spôsobom, ktorý je uvedený v elektronickej reklame.  Súhlas možno stiahnuť aj prostredníctvom vyhlásenia zverejneného v sídle prevádzkovateľa. V prípade nevybavenej objednávky odvolanie súhlasu uvedené v tomto bode (pokiaľ ide o newslettery) nemá vplyv na vykonanie objednávky. Podľa článku 7. Ods. 3 a článku 13 ods. 2 písm. c) GDPR stiahnutie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť riadenia a spracovania údajov v minulosti.

IV.3. Vo všetkých prípadoch, keď má prevádzkovateľ v úmysle použiť poskytnuté osobné údaje na iné účely, ako je pôvodný účel záznamu, musí informovať užívateľa a získať jeho predchádzajúci priamy súhlas a poskytnúť užívateľovi možnosť zakázať používanie jeho osobných údajov.

 

V. Subjekt správy údajov

V.1. Robenie objednávok na webovej stránke nevyžaduje registráciu. V závislosti od potrieb užívateľov existujú dve úrovne, ako používať internetovú stránku a kde sú tieto údaje založené na zákonnej požiadavke opísanej v bode III. a bod IV.1. - sú potrebné na poskytnutie:

V.2. Pre nezaregistrovaných používateľov:

Meno

Dodacia adresa

Fakturačná adresa

Telefónne číslo

E-mail

Dátum narodenia

Meno používateľa

heslo Osobné zobrazenie (obrazové zachytenie) - v prípade potreby1
Rozsah spravovaných a spracovaných údajov je určený certifikáciou právnej spôsobilosti užívateľa (dátum narodenia) vykonaním objednávky (meno, adresa doručenia), kontaktom (meno, telefónne číslo, e-mail) a vystavením faktúry (meno, fakturačná adresa).

V.3. Pre registrovaných užívateľov:

Názov
Dodacia adresa
Fakturačná adresa
Telefónne číslo
E-mail
Dátum narodenia
Meno používateľa
Heslo
Osobné zobrazenie (obrazové zachytenie) - v prípade potreby2

Rozsah spravovaných údajov je určený certifikáciou právnej spôsobilosti užívateľa (dátum narodenia) vykonaním objednávky (meno, adresa doručenia), kontaktom (meno, telefónne číslo, e-mail) a vystavením faktúry (meno, fakturačná adresa).

V.4. Poskytovanie osobných údajov sa zakladá na právnych predpisoch a zmluvných záväzkoch, je to predbežná podmienka uzatvorenia zmluvy v súvislosti s objednávkou. Používateľ poskytne svoje osobné údaje, ak má v úmysle nakupovať online. Nedostatok údajov spôsobuje, že objednávanie online nie je možné.

V.5. Používatelia mladší ako 16 rokov. Na správu a spracovanie osobných údajov používateľov mladších ako 16 rokov a na získanie ich právnych vyhlásení je potrebný predchádzajúci súhlas rodičov. Používateľ vo veku do 16. rokov musí mať k objednávke súhlas svojich rodičov alebo právneho zástupcu.

V.6  Prevádzkovateľ za žiadnych okolností nezhromažďuje citlivé údaje, ktoré odkazujú na osobné údaje, ktoré odhaľujú rasový pôvod alebo národnosť, politické názory a akékoľvek vzťahy s politickými stranami, náboženské alebo filozofické presvedčenie, zdravie, patologické závislosti alebo trestné záznamy.

V.7. Osobné a iné údaje, ktoré poskytli užívatelia, nie sú prevádzkovateľom kombinované alebo prepojené s inými údajmi alebo informáciami z iných zdrojov.

V.8. Prevádzkovateľ vyhotoví kamerové záznamy v maloobchodných priestoroch na účely zabezpečenia, detekcie kriminality a prevencie kriminality, ktoré sú uložené až 30 pracovné dni. Pokiaľ ide o obrazové záznamy, užívateľ je varovaný prevádzkovateľom označením umiestneným na viditeľnom mieste v maloobchodných priestoroch. Používateľ súhlasí svojím vstupom do maloobchodných priestorov so zaobstaraním obrazového záznamu, alebo podpisom Deklarácie správy údajov, alebo a zaškrtnutím políčka3. Ak užívateľ nesúhlasí s obrazovým záznamom podľa bodu III.3, užívateľ môže uskutočniť objednávky online a použiť iný zákaznícky servis (chat, e-mail). V opačnom prípade je právnym základom pre správu a spracovanie údajov článok 6 ods. 1 písm. d) a f) GDPR.

V.9. Niekoľko údajov o užívateľovi, ako napríklad adresa IP, iné údaje o návštevnosti a údaje o správaní, sa zaznamenávajú s cieľom vyčísliť počet návštevníkov webovej stránky a identifikovať možné chyby a incidenty, ktoré sa môžu vyskytnúť. Tieto údaje sú spravované prevádzkovateľom iba za potrebný časový rámec a nie sú prepojené s údajmi, ktoré sú potrebné na kontrolu identity používateľa (pseudonymizácia). Správa a spracovanie údajov sa môže vykonávať na serveroch tretích strán.

 

VI. Trvanie správy údajov

VI.1. Trvanie správy údajov:

VI.1.1. prípade neregistrovaných používateľov (pozri V.1.1) – 2 roky od dosiahnutia cieľa správy údajov (doručenie objednávky, vystavenie faktúry) alebo do lehoty stanovenej zákonom.

Fakturačné údaje (meno, fakturačná adresa) sa uchovávajú 10 rokov od vydania faktúry.

VI.1.2. V prípade registrovaných používateľov (pozri V.1.2) - 2 roky od vymazania profilu alebo vykonania poslednej objednávky v prípade, že objednávka bola urobená pred vymazaním, ktoré nebolo doručené pred dátumom vymazania pre dátum uvedené v bode VI.1.1.

Fakturačné údaje (meno, fakturačná adresa) sa uchovávajú 10 rokov od vydania faktúry.

VI.1.3. Pokiaľ ide o obrazové záznamy v maloobchodných priestoroch prevádzkovateľa v súlade s bodom V.6., doba trvania správy a spracovania údajov je 30 dní.  Ak ukladanie nahrávok nie je počas tohto obdobia nevyhnutné, záznamy sa automaticky vymažú. Ak je to opodstatnené (napríklad ak sa zistí, že obsah môže byť použitý ako dôkaz v oficiálnom konaní), prevádzkovateľ spracováva zábery až do dosiahnutia cieľa (až do konečného rozhodnutia).

VI.2. Užívateľ je oprávnený odobrať súhlas na spracovanie a správu údajov a požiadať o vymazanie jeho údajov alebo o zmenu svojich údajov. V prípade nevybavenej objednávky sa odňatie súhlasu so správou údajov považuje za zrušenie objednávky, pričom prevádzkovateľ na to užívateľov upozorní podľa článku 6 Ods. 1 písm. f) GDPR, prevádzkovateľ je oprávnený spravovať údaje používateľa, až kým strany neobnovia pôvodný stav. Podľa článku 7. Ods.3 a článku 13 ods. 2 písm. c) GDPR odstúpenie od súhlasu nemá vplyv na zákonnosť riadenia údajov v minulosti.

VI.3. Ak boli osobné údaje zaznamenané na základe súhlasu užívateľa, prevádzkovateľ môže - pokiaľ zákon neustanovuje inak - spracovať zaznamenané údaje tam, kde je to potrebné:

a) na dodržanie zákonnej povinnosti týkajúcej sa prevádzkovateľa, alebo
b) na účely legitímnych záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany, ak sa presadzovanie týchto záujmov považuje za primerané obmedzeniu práva na ochranu osobných údajov,

bez súhlasu subjektov údajov alebo po tom, čo subjekt údajov stiahol svoj súhlas.

 

VII. Uplatňovanie práv subjektu údajov

VII.1. V prípade, že akýkoľvek užívateľ v súlade s bodom VII.2 požiada prevádzkovateľa, aby vymazal jeho osobné údaje z registra, prevádzkovateľ vykoná toto vymazanie údajov v minulosti poskytnutých používateľom bez oneskorenia.
VII.2. Žiadosť o vymazanie údajov / byť zabudnutým môže byť podaná elektronicky prostredníctvom e-mailovej adresy zákazníckeho servisu alebo v papierovom formáte umiestnenom v sídle prevádzkovateľa, ďalej ústne cez call centrum alebo v maloobchodných priestoroch prevádzkovateľa. Ústne oznámené žiadosti o vymazanie údajov / byť zabudnutým potvrdí prevádzkovateľ prostredníctvom e-mailu.

V prípade žiadosti o vymazanie údajov (odobratie súhlasu na správu údajov) nemožno údaje uložené prevádzkovateľom spravovať a spracovávať odo dňa prijatia žiadosti.

V prípade, žiadosti o zabudnutie, prevádzkovateľ odstráni z registra všetky odkazy na zákonne spracované údaje, ktoré boli poskytnuté pred prijatím žiadosti, profilu užívateľa a jeho automatických rozhodnutiach.

VII.3. Ak došlo k zmenám v údajoch poskytnutých v minulosti, je používateľ oprávnený požiadať o zmenu jeho údajov v databáze. Žiadosť o úpravu môže byť podaná elektronicky prostredníctvom e-mailovej adresy zákazníckeho servisu alebo v papierovom formáte umiestnenom v sídle prevádzkovateľa, ďalej ústne cez call centrum alebo v maloobchodných priestoroch prevádzkovateľa. Ústne oznámené žiadosti o úpravu potvrdí prevádzkovateľ prostredníctvom e-mailu.

VII.4. Osobné údaje sa zablokujú namiesto ich vymazania zo strany prevádzkovateľa, ak o to požiada užívateľ alebo ak existujú opodstatnené dôvody domnievať sa, že vymazanie by mohlo mať vplyv na legitímne záujmy užívateľa. Zablokované údaje sa spracúvajú len na účely, ktoré zabránili ich vymazaniu. Obmedzené údaje sa môžu spracovávať iba so súhlasom užívateľa alebo na predloženie, potvrdenie alebo ochranu právnych nárokov alebo ochranu iných práv fyzickej alebo právnickej osoby alebo vo verejnom záujme (právo na obmedzenie správy údajov).

VII.5. Ak prevádzkovateľ odmietne vyhovieť žiadosti užívateľa o opravu, zablokovanie alebo vymazanie, faktické alebo právne dôvody, na ktorých je založené rozhodnutie o zamietnutí žiadosti o opravu, zablokovanie alebo vymazanie, sa písomne ​​oznámia do 25 dní od dátumu požiadavky. Ak sa zamietne oprava, zablokovanie alebo vymazanie, správca údajov informuje subjekt údajov o možnostiach podania opravného prostriedku alebo podania sťažnosti orgánu.

VII.6. Užívateľ má právo namietať proti spracovaniu a správe súvisiacich údajov:
a) ak sa spracovanie alebo zverejnenie uskutočňuje výhradne na účely plnenia právneho záväzku prevádzkovateľa alebo na presadzovanie práv a oprávnených záujmov správcu, príjemcu alebo tretej strany, pokiaľ spracovanie nie je povinné;
b) ak sa osobné údaje používajú alebo zverejňujú na účely priameho marketingu, prieskumu verejnej mienky alebo vedeckého výskumu; a
c) vo všetkých ostatných prípadoch stanovených zákonom.

V prípade námietky užívateľa nemá prevádzkovateľ právo na ďalšiu správu údajov, pokiaľ nepreukáže, že správa údajov je odôvodnená presvedčivými legitímnymi dôvodmi, ktoré prevažujú nad záujmami a právami užívateľa alebo ktoré súvisia s predkladaním, validáciou alebo ochranou právnych nárokov.

Pokiaľ ide o údaje spravované na základe článku 6. Ods. 1 písm. d) a f) (oprávnený záujem) namiesto žiadosti o vymazanie údajov / byť zabudnutým je užívateľ  oprávnený namietať proti spracovaniu a správe svojich údajov.

V prípade námietky prevádzkovateľ prešetrí dôvod námietky v čo najkratšom čase do 15-dňového časového rámca, rozhodne, či vyhovie námietke a písomne ​​oznámi užívateľovi svoje rozhodnutie.

VII.7. Užívatelia majú právo požadovať informácie týkajúce sa správy ich osobných údajov. Žiadosť o informácie môže byť podaná elektronicky prostredníctvom e-mailovej adresy zákazníckeho servisu alebo v papierovom formáte umiestnenom v sídle prevádzkovateľa, ďalej ústne cez call centrum alebo v maloobchodných priestoroch prevádzkovateľa. Ústne oznámené žiadosti o informácie potvrdí prevádzkovateľ prostredníctvom e-mailu.

Na žiadosť užívateľa mu poskytne prevádzkovateľ informácie o údajoch, ktoré sa ho týkajú, zdrojoch, odkiaľ boli získané, účel, dôvody a trvanie konania, meno a adresu príjemcu a informácie o každej činnosti týkajúcej sa správy údajov.

Prevádzkovateľ bezodkladne odpovie na žiadosti o informácie a poskytne požadované informácie v zrozumiteľnej forme vo formáte vhodnom pre užívateľov čo najskôr, ale najneskôr do 30 dní.

Informácie týkajúce sa subjektu údajov sa poskytujú bezplatne pre každú kategóriu údajov raz ročne. Ďalšie informácie týkajúce sa rovnakej kategórie údajov môžu byť predmetom poplatku. Výška takéhoto poplatku môže byť stanovená dohodou medzi stranami.

 Ak sa uskutoční platba v súvislosti s údajmi, ktoré prevádzkovateľ neoprávnene spracoval, alebo ak žiadosť viedla k náprave, platba sa vráti.

Prevádzkovateľ môže odmietnuť poskytnúť informácie subjektu údajov. Ak je poskytnutie informácií zamietnuté, prevádzkovateľ písomne ​​informuje používateľa o právnych dôvodoch zamietnutia. Ak je poskytnutie informácií zamietnuté, prevádzkovateľ informuje subjekt údajov o možnostiach podania opravného prostriedku alebo podania sťažnosti na Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Prevádzkovateľ informuje úrad o zamietnutých žiadostiach raz do roka.

VII.8. Prenosnosť údajov

Podľa § 20 GDPR má užívateľ právo získať poskytnuté údaje, ktoré sa ho týkajú, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojom čitateľnom formáte a má právo odovzdať tieto údaje inému spracovateľovi.

Pri výkone svojho práva na prenos údajov v súlade s ods. 1 má užívateľ právo odovzdať svoje osobné údaje inému spracovateľovi údajov, ak je to technicky možné.

Žiadosť o prenosnosť údajov môže byť podaná elektronicky prostredníctvom e-mailovej adresy zákazníckeho servisu alebo v papierovom formáte umiestnenom v sídle prevádzkovateľa, ďalej ústne cez call centrum alebo v maloobchodných priestoroch prevádzkovateľa. Ústne oznámené žiadosti o prenosnosť údajov potvrdí prevádzkovateľ prostredníctvom e-mailu.

Ak prevádzkovateľ odmietne vyhovieť žiadosti užívateľa o prenosnosť údajov, faktické alebo právne dôvody, na ktorých spočíva rozhodnutie o zamietnutí žiadosti, sa oznámia písomne ​​do 30 dní od doručenia žiadosti. Ak je prenosnosť zamietnutá, správca údajov informuje subjekt údajov o možnostiach podania opravného prostriedku alebo podania sťažnosti orgánu.

Užívateľ nemá nárok na prenosnosť údajov pre údaje spravované na základe článku 6. Ods. 1 písm. d) a f) (zákonný záujem).

prejdite na ďalšiu stránku >>

X