Pravidlá ochrany externých údajov a informácie o spracovaní údajov 2

VIII. Dodatočné ustanovenia týkajúce sa kamerového systému bežiaceho v maloobchodných priestoroch

VIII.1. Prevádzkovateľ použije obrazový záznam z elektronického monitorovacieho systému inštalovaného  v maloobchodných priestoroch.

VIII.2. Prevádzkovateľ vedie elektronický monitorovací systém, ktorý nezaznamená zvuky, aby mohol sledovať priestory, ako aj naplniť ciele a záujmy stanovené v bodoch III.3. a IV.1
Cieľom záznamu je chrániť životy, telesnú integritu, osobnú slobodu osôb nachádzajúcich a pracujúcich v maloobchodných priestoroch a ochranu majetku / tovaru umiestneného v maloobchodných priestoroch. Prevenciu, prerušenie a preukázanie možných porušení nemožno zabezpečiť inými prostriedkami
VIII.3. S cieľom informovať dotknutých užívateľov prevádzkovateľ umiestni informácie a varovné upozornenie o prevádzke kamerového systému na viditeľné miesto v maloobchodných priestoroch a v blízkosti obchodných priestorov, ktoré sú viditeľné pre osoby, ktoré tam majú v úmysle vstúpiť.

VIII.4. Kamery boli inštalované v maloobchodných priestoroch, ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

 Predajňa  Adresa  počet CCTV
 Atrium  Optima Moldavská cesta 32, 04011 Košice  1
 Laugaricio  7271 Belá,                    911 01 Trenčín  2
 Galéria Mlyny Nitra  Štefánikova trieda 61, 949 01 Nitra  2
Eurovea  Pribinova 8,811 09 Bratislava 4
Aupark Žilina  Veľká okružná 59A, 010 01 Žilina 2
Avion Shopping Park  Ivanská cesta 16,      821 04 Bratislava 6
SC Europa  Na Troskách 25,          974 01 Banská Bystrica  2
Eperia Shopping mall  Armádneho Generála L. Svobodu 25,          080 01 Prešov  3
 Aupark Košice  Námestie Osloboditeľov 1,      040 01 Košice  2
Central Metodova 6,               821 08 Bratislava 2
Aupark Bratislava  Einsteinova ul. 18    851 01 Bratislava 4
Bory Mall  Lamač 6780,                 840 02 Bratislava.  2
OC NIVY  Mlynské Nivy 3, 811 09 Bratislava  4
City Aréna Trnava Kollárova 20, 917 01 Trnava  2
Skechers City Aréna Kollárova 20, 917 01 Trnava  0
Skechers Aupark Einsteinova ul. 18    851 01 Bratislava  0
Skechers Eurovea Pribinova 8,811 09 Bratislava  0

VIII.5. Preskúmanie a ukladanie zaznamenaných obrazov je možné vykonať výhradne s cieľom zistiť, preukázať narušnie  a ďalej prijať potrebné opatrenia proti narušeniu. Preskúmanie záznamov a uchovávanie záznamov by malo byť zdokumentované s opisom účelu a dátumom preskúmania záznamov, údajov o osobe, ktorá podnikla preskúmanie, ako aj o všetkých potrebných opatreniach. Obrazy je možné prezrieť v priebehu príležitostnej skúšky prevádzky systému, z ktorej prevádzkovateľ nahráva nahrávky.


VIII.6. Každý, kto má právo alebo oprávnený záujem o obrazový záznam, má právo požiadať prevádzkovateľa, aby v priebehu troch dní od zachytenia obrazového záznamu nezrušil alebo nevymazal obrazový záznam (žiadosť o ukladanie) tým, že uplatní príslušné právo alebo legitímny záujem.


Žiadosť o uloženie môže byť podaná elektronicky prostredníctvom e-mailovej adresy zákazníckeho servisu alebo v papierovom formáte umiestnenom v sídle prevádzkovateľa, ďalej ústne cez call centrum alebo v maloobchodných priestoroch prevádzkovateľa. Ústne oznámené žiadosti o uloženie potvrdí prevádzkovateľ prostredníctvom e-mailu.

 

IX. Umiestnenie ID anonymného používateľa (súbor cookie) a III.  web-index („web beacon")

IX.1. Prevádzkovateľ, rovnako ako mnoho ďalších spoločností, používa súbory cookies na svojej webovej stránke. Informácie o vytváraní súborov „cookies" a „web beacons" na webových stránkach si prečítajte v časti "Politika umiestnenia ID anonymného používateľa (súbor cookie) a web-index („web beacon").

 

X. Ukladanie, spracovanie a presmerovanie údajov

X.1. Úložisko dát

Prevádzkovateľ ukladá spravované údaje na úložisku založenom na fyzickom serveri.
Názov poskytovateľa servera: BOROS IT Solutions
Adresa poskytovateľa servera: Barbara Strozzilaan 251, 1083HN Amsterdam
E-mailová adresa poskytovateľa servera: [email protected]

X.2. Spracovatelia údajov


Prevádzkovateľ použije spracovateľov údajov a tu sú hlavné body.
Rozsah spracovaných údajov: Osobné údaje užívateľov poskytnuté prevádzkovateľovi pri objednávke online, registrácii účtu na webových stránkach, prihlásení sa na odber bulletinu alebo návšteve webovej stránke

Účel spracovania údajov:  Údaje sa ukladajú s cieľom informovať klientov prevádzkovateľa o najnovších ponukách, zlepšiť ich skúsenosti s nakupovaním online tým, že sa im ponúknu najvhodnejšie produkty, vykonajú zadané objednávky a zlepšujú služby poskytované klientom prevádzkovateľom.

Kontaktné údaje Spracovateľa dát:

Smartsupp.com, s.r.o.
Milady Horákové 13
602 00 Brno
Czech Republic
[email protected]
https://www.smartsupp.com/contact

Emarsys eMarketing Systems AG
Märzstrasse 1
1150 Vienna
+43 1 478 20  80 157
+43 664 451 7630
Sascha Gonnermann
[email protected]
www.emarsys.com

 Barak Jam Kft
1133 Budapest, Pannónia utca 85
Jakab Zsolt
+36 70 620 3077
[email protected] 

Facebook Ireland Limited
4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour
Dublin 2, Ireland
+353 49 488 0377

Google Ireland Limited
Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
+353 1 436 1000

Agentúra LUCAS s.r.o.
Žižková 6; 040 01 Košice
Lucia Tischler
[email protected]
+421 903 274 749

Slovenská sporiteľňa a.s.
Tomášikova 48, 832 37  Bratislava
Zuzana Pašková
[email protected]
+421 910 684 277

Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, 900 28 Ivánka pri Dunaji
Martina Steindlova
[email protected]
+421 904 708 621

X.3. Preposielanie údajov

Užívateľ dáva súhlas s preposielaním údajov osobne alebo elektronicky prostredníctvom používania internetovej stránky tým, že podpíše Vyhlásenie o správe údajov / zaškrtne políčko1 počas procesu registrácie / zadávania objednávok2 užívateľom. Užívateľ je oprávnený kedykoľvek odobrať súhlas. V prípade nevybavenej objednávky sa odobratie súhlasu s preposielaním údajov považuje za zrušenie objednávky, pričom prevádzkovateľ na to užívateľov podľa článku 6 upozorní. Ods. 1 písm. f) GDPR, prevádzkovateľ je oprávnený spravovať údaje používateľa, až kým strany neobnovia pôvodný stav. Podľa článku 7. Ods. 3 a článku 13 ods. 2 písm. c) GDPR odstúpenie od súhlasu nemá vplyv na zákonnosť riadenia a spracovania údajov v minulosti.


X.4. Záruky poskytované prevádzkovateľom

Prevádzkovateľ má bezpodmienečnú a neodvolateľnú povinnosť zabezpečiť ochranu osobných údajov používateľa. Prevádzkovateľ je zodpovedný za zabezpečenie súladu partnerov, ktorí sa podieľajú na ďalšej správe a spracovávaní osobných údajov, a tým zabezpečuje požadovanú ochranu osobných údajov.

Spracovatelia a príjemcovia údajov prevedených do tretej krajiny sa zaviazali v osobitnej dohode o ochrane osobných údajov uzavretej s prevádzkovateľom prijať opatrenia na zabezpečenie úrovne ochrany v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane údajov v EÚ. Takéto zmluvy poskytujú prevádzkovateľovi potrebné možnosti a prostriedky na presadzovanie riadnej ochrany osobných údajov a poskytujú užívateľovi náležitú záruku na ochranu a uplatňovanie svojich práv.

Prevádzkovateľ je povinný predložiť na základe článku 46 ods. 3 GDPR dohody a ich zmeny ustanovené v tomto oddiele Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky alebo príslušnému orgánu dohľadu.

 

XI. Opatrenia na ochranu údajov, úradník pre ochranu údajov

XI.1. Opatrenia na ochranu údajov

Pokiaľ ide o správu a uchovávanie osobných údajov poskytovaných užívateľmi, prevádzkovateľ koná s maximálnou starostlivosťou. V oblasti IT bezpečnosti prevádzkovateľ využíva najefektívnejšie, najmodernejšie nástroje a postupy primerane dostupné.
Prevádzkovateľ plánuje a implementuje operácie na správu údajov na ochranu súkromia postihnutých užívateľov. Prevádzkovateľ zabezpečuje bezpečnosť údajov a prijíma technické a organizačné opatrenia a stanovuje procedurálne pravidlá na presadzovanie ustanovení iných pravidiel ochrany súkromia a údajov.

XI.1.1. Prevádzkovateľ musí chrániť údaje vhodnými prostriedkami proti akémukoľvek neoprávnenému prístupu, zmene, prenosu, zverejneniu, vymazaniu alebo zničeniu, ako aj náhodnému zničeniu alebo poškodeniu, okrem toho nedostupnosti vyplývajúcej zo zmeny použitej technológie.

XI.1.2. S cieľom chrániť elektronicky spravované údaje v niekoľkých registroch prevádzkovateľ zabezpečí použitie prostriedkov vhodného technického riešenia, aby údaje uložené v registri nemohli byť priamo prepojené a pridelené ku príslušnému užívateľovi, pokiaľ to zákon nepovoľuje.

XI.1.3. Prevádzkovateľ si počas poskytovania služby vybral IT nástroje na správu osobných údajov a prevádzkuje ich pre spravované údaje

a) dostupné oprávneným osobám (dostupnosť);
b) kontrola pravosti a certifikácie (pravosť správy údajov);
c) certifikovateľné pre nedostatok zmien (integrita údajov)
d) chránené pred neoprávneným prístupom (súkromie údajov).

XI.1.4. Prevádzkovateľ zabezpečuje bezpečnosť správy údajov prostredníctvom technických a organizačných opatrení, ktoré zabezpečujú potrebnú bezpečnostnú úroveň primeranú rizikám správe údajov.

XI.1.5. Informačný systém a sieť operátora sú chránené pred podvodmi súvisiacimi s informačnými technológiami, špionážou, sabotážou, vandalizmom, požiarmi a povodňami, ako aj počítačovými vírusmi, počítačovými krádežami a útokmi prostredníctvom odmietnutia poskytovania služieb. Prevádzkovateľ poskytuje zabezpečenie prostredníctvom bezpečnostných postupov na úrovni servera a na úrovni aplikácie.

XI.1.6. Elektronické správy prenášané cez internet nezávisle od protokolov (e-mail, web, ftp atď.) sú ohrozené sieťovými hrozbami, ktoré môžu viesť k podvodnej aktivite alebo k zverejneniu alebo modifikácii informácií. Za účelom ochrany takýchto hrozieb prevádzkovateľ vykoná všetky preventívne opatrenia, ktoré sa od neho môžu očakávať. Prevádzkovateľ monitoruje systémy, aby zachytil všetky bezpečnostné riziká a poskytol dôkazy o bezpečnostných udalostiach. Je však zrejmé, že internet nie je 100% bezpečný. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za žiadne škody spôsobené útokmi, ktorým sa nedalo vyhnúť vykonanými napriek očakávanej maximálnej starostlivosti.
 

 

XII. Pseudonymizácia, štatistika

XII.1. Prevádzkovateľ môže údaje použiť na štatistické účely až po pseudonymizácii. Agregované, štatistické použitie údajov nesmie obsahovať v žiadnej forme meno príslušného užívateľa alebo iné identifikovateľné údaje užívateľa.

 

XIII. Automatické rozhodovanie a profilovanie

Užívateľ dáva súhlas s automatickým rozhodovaním a profilovaním osobne alebo elektronicky prostredníctvom používania webovej stránky tým, že podpíše Vyhlásenie o správe údajov / zaškrtne políčko1 počas procesu registrácie / zadávania objednávok2 používateľom. Užívateľ je oprávnený kedykoľvek odobrať súhlas. V prípade nevybavenej objednávky sa odňatie súhlasu považuje za zrušenie objednávky, pričom prevádzkovateľ na to užívateľov podľa článku 6 upozorní. Ods. 1 písm. f) GDPR, prevádzkovateľ je oprávnený spravovať údaje používateľa, až kým strany neobnovia pôvodný stav. Podľa článku 7. Ods. 3 a článku 13 ods. 2 písm. c) GDPR odstúpenie od súhlasu nemá vplyv na zákonnosť riadenia a spracovania údajov v minulosti.

 

XIV. Sťažnosti spotrebiteľov

Zákaznícky servis prevádzkovateľa dostáva sťažnosti a otázky používateľov súvisiace s ochranou osobných údajov na e-mailovej adrese [email protected] a na telefónnom čísle +421 2 381 381 01 / +421 908 850 860.


Sťažujúci sa užívateľ môže požiadať o opravný prostriedok na príslušnom územnom súde alebo na Úrade pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (úrad): Hraničná 12 820 07 Bratislava 27 (https://dataprotection.gov.sk)

 

XV. Vykonávanie žiadostí

XV.1. Prevádzkovateľ môže kontaktovať súd, prokurátora, vyšetrovací orgán, trestný orgán, správny orgán, komisára pre ochranu údajov alebo iné orgány poverené zákonom v oblastiach žiadosti o informácie, zverejňovania a odovzdávania údajov, ďalej poskytovať dokumenty.
XV.2.
XV.3. Prevádzkovateľ - za predpokladu, že orgán vyhlásil presný účel a rozsah údajov - poskytuje osobné údaje iba v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie účelu žiadosti.


V prípade, že s vyššie uvedeným nesúhlasíte, nepoužívajte webovú stránku.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa ochrany údajov, kontaktujte našich kolegov.

Tieto pravidlá sú verejné a sú k dispozícii na webovej stránke a sú účinné od dátumu uvedeného nižšie.


Bratislava, 19. apríla 2022

X