⭐ Odštartovali sme letný výpredaj! ⭐ Zľava na väčšinu našich najnovších modelov je tu! ⭐

Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Vitajte v internetovom obchode www.officeshoesonline.sk!

Prosíme, prečítajte si tieto Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu Shoebox Slovakia s.r.o. obsahujúce Vaše práva a povinnosti pri nakupovaní v našom internetovom obchode, platné a účinné od 1.7.2024.

Obsah:
1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
‎2. KONTAKTNÉ ÚDAJE
3. ÚČEL A ZÁVÄZNOSŤ OBCHODNÝCH PODMIENOK
4. NÁKUP PROSTREDNÍCTVOM INTERNETOVÉHO OBCHODU
5. PLATOBNÉ PODMIENKY
6. DODACIE PODMIENKY
7. ZÁKONNÁ ZODPOVEDNOSŤ OBCHODNÍKA ZA VADY TOVARU
8. VADNÝ TOVAR
9. VYTKNUTIE VADY A VYBAVENIE VYTKNUTIA VADY
10. NÁROKY Z VADY TOVARU
11. ODSTRÁNENIE VADY VÝMENOU ALEBO OPRAVOU TOVARU
12. ZĽAVA Z KÚPNEJ CENY A ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
13. PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY BEZ UVEDENIA DÔVODU
14. LEHOTA NA UPLATNENIE PRÁVA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY BEZ UVEDENIA DÔVODU
15. PODMIENKY A POSTUP PRI NA UPLATNENÍ PRÁVA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY BEZ UVEDENIA DÔVODU
16. VAŠE PRÁVA A POVINNOSTI PO UPLATNENÍ PRÁVA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY BEZ UVEDENIA DÔVODU
17. NAŠE PRÁVA A POVINNOSTI PO UPLATNENÍ PRÁVA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY BEZ UVEDENIA DÔVODU
18. VÝMENA ZAKÚPENÉHO TOVARU
19. POUČENIE O PRÁVE PODAŤ ŽIADOSŤ O NÁPRAVU
20. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV
21. ORGÁN DOZORU
22. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
23. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Prevádzkovateľom internetového obchodu officeshoesonline.sk je naša spoločnosť Shoebox Slovakia s.r.o., so sídlom: Pribinova 8, 811 09 Bratislava, IČO: 43 836 666, DIČ: 2022486290, IČ DPH: SK2022486290, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 49170/B.
V týchto obchodných podmienkach bude spoločnosť Shoebox Slovakia s.r.o. označovaná ako „My“ alebo „Naša spoločnosť“.
Pokiaľ tieto obchodné podmienky odkazujú na Vás, máme tým na mysli Vás ako fyzickú osobu používajúcu internetový obchod v postavení spotrebiteľa.
Internetovým obchodom sa na účely týchto obchodných podmienok rozumie nami prevádzkovaný internetový obchod na doméne officeshoesonline.sk.
Tieto obchodné podmienky sa Vás týkajú iba v prípade, že pri uzatváraní zmluvy vystupujete voči našej spoločnosti v postavení spotrebiteľa. Pokiaľ s nami chcete uzatvoriť zmluvu ako podnikateľ, vzťahujú sa na Vás osobitné obchodné podmienky určené pre podnikateľov, ktoré nájdete na osobitnom odkaze uverejnenom na webovej stránke nášho Internetového obchodu.
Pre lepšie porozumenie týchto obchodných podmienok si dovoľujeme oboznámiť Vás so základnými pojmami dôležitými pri ich výklade:
Obchodník - je osoba, ktorá v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou, z nej vyplývajúcim záväzkom alebo pri obchodnej praktike koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania, a to aj prostredníctvom inej osoby, ktorá koná v jej mene alebo na jej účet. Pre účelu nášho vzťahu s Vami ako spotrebiteľom je Obchodníkom Naša spoločnosť.
Spotrebiteľ - je fyzická osoba, ktorá v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou, z nej vyplývajúcim záväzkom alebo pri obchodnej praktike nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania. Pokiaľ spadáte v súvislosti s nákupom v našom internetovom obchode do tejto definície, tak sa môžete považovať za Spotrebiteľa vo vzťahu k Našej spoločnosti.
Spotrebiteľská zmluva - každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára obchodník so spotrebiteľom.
Tovar - akákoľvek hmotná hnuteľná vec.
Produkt - tovar, služba, digitálny obsah, nehnuteľnosť, elektrina, voda alebo plyn, ktoré nie sú na predaj v obmedzenom objeme alebo v určenom množstve, teplo, práva a záväzky.
Predajná cena - konečná cena vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní za jednotku produktu alebo za určené množstvo produktu.
Späť na začiatok..

2. KONTAKTNÉ ÚDAJE

Obchodné meno:

Shoebox Slovakia s.r.o.

Sídlo:

Pribinova 8, 811 09 Bratislava

Adresa na poštové reklamácie a odstúpenia

Shoebox Slovakia s.r.o., Račianska 56, 831 02 Bratislava

Adresa na poštové vrátenie tovaru (reklamácie a odstúpenia)

Shoebox Slovakia s.r.o., Račianska 56, 831 02 Bratislava

Telefónne číslo:

02 381 381 01

E-mailová adresa:

[email protected]


Späť na začiatok..

3. ÚČEL A ZÁVÄZNOSŤ OBCHODNÝCH PODMIENOK
Nákupom v našom internetovom obchode s nami uzatvárate zmluvu, ktorej obsah a podmienky sa spravujú týmito obchodnými podmienkami a všeobecne záväznými právnymi predpismi, a to najmä Občianskym zákonníkom, Zákonom o ochrane spotrebiteľa a Zákonom o elektronickom obchode.
Pre nákup v internetovom obchode je nevyhnutné aby ste schválili tieto obchodné podmienky. Schválenie prebieha v rámci nákupného procesu, vždy pred záväzným odoslaním Vašej objednávky.
S týmito obchodnými podmienkami súvisia aj ďalšie dokumenty, ktoré upravujú práva a povinnosti ako napríklad podmienky ochrany osobných údajov a podobne. Oboznámenie sa s týmito ďalšími dokumentami a ich odsúhlasenie môže byť podmienkou uzatvorenia zmluvy s Nami.
Pri nákupe tovaru v našom internetovom obchode sú pre Vás záväzné obchodné podmienky v znení, v akom ste ich odsúhlasili v objednávkovom procese.
Pokiaľ by súčasťou zmluvy bolo opakované plnenie alebo poskytovanie služieb po určitú dobu, tak môže dôjsť k zmene obchodných podmienok aplikovaných na Váš vzťah s nami, v takom prípade Vás ale na zmenu upozorníme a umožníme Vám uplatniť práva, ktoré Vám patria v súvislosti so zmenou obchodných podmienok podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
Späť na začiatok..


• Dokument "Pravidlá správneho užívania výrobku, zodpovednosť za vady a chybné plnenie" - OBUV, vrátane použitých piktogramov, je na stiahnutie TU
• Dokument "Pravidlá správneho užívania výrobku, zodpovednosť za vady a chybné plnenie" - MÓDNE DOPLNKY (batohy, kabelky, obličky, peňaženky a pod.), vrátane použitých piktogramov, je na stiahnutie TU


4. NÁKUP PROSTREDNÍCTVOM INTERNETOVÉHO OBCHODU
Nákup na internetovom obchode môžete zrealizovať prostredníctvom elektronického objednávkového formulára, ktorý Vám za týmto účelom v internetovom obchode sprístupňujeme.
Formulár si vyžaduje aby ste si v internetovom obchode zvolili tovar, o ktorý máte záujem a vyplnili Vaše údaje nevyhnutné pre uzatvorenie zmluvy. Máte zodpovednosť za to, že údaje vo formulári ste vyplnili správne a úplne.
Vyplnený a odoslaný formulár predstavuje objednávku, resp. Váš návrh na uzatvorenie zmluvy s Našou spoločnosťou, ktorej predmet je definovaný obsahom objednávkového formulára a týchto obchodných podmienok.
Objednávka sa pre Vás stáva záväznou momentom keď ju odošlete prostredníctvom tlačidla označeného ako „objednávka s povinnosťou platby“, prípadne iného vhodného označenia rovnakého významu.
Až do odoslania objednávky môžete objednávkový formulár a obsah Vášho nákupného košíka upravovať.
Následná zmena objednávky po jej odoslaní je možná, avšak až našom vzájomnom odsúhlasení jej zmeny.
Po doručení objednávky Vám bezodkladne objednávku potvrdíme, pričom súčasťou potvrdenia bude aj obsah Vašej objednávky a týchto obchodných podmienok, ktoré tvoria obsah Vašej zmluvy s nami.
Zmluva s našou spoločnosťou je uzatvorená momentom potvrdenia Vašej objednávky.
Svoju objednávku môžete kedykoľvek do expedovania tovaru zrušiť. Týmto nie je dotknuté Vaše právo na odstúpenie od zmluvy uzatvorenej na diaľku, tak ako je opísané ďalej v týchto obchodných podmienkach.
Naša spoločnosť má právo odmietnuť Vašu objednávku alebo odstúpiť od zmluvy v prípade nedodania tovaru z dôvodu vyššej moci, z dôvodu ukončenia jeho výroby, z dôvodu jeho vypredania alebo z dôvodu nemožnosti dodania v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Pokiaľ takáto situácia nastane, budeme Vás o tom bezodkladne informovať a ponúkneme Vám možnosť dodania náhradného tovaru. V prípade, že bola pri odoslaní Vašej objednávky uhradená predajná cena, tak Vám táto bude do 14 dní vrátená, ibaže by ste súhlasili s náhradným plnením, ktorého hodnota sa kryje s uhradenou cenou.
Späť na začiatok..

5. PLATOBNÉ PODMIENKY
Všetky predajné ceny tovaru v internetovom obchode sú konečné, v eurách (Eur) a vrátane DPH. V cene tovaru nie je zahrnutá cena dopravy a prípadnej dobierky, ktorá sa zobrazí až v poslednej fáze objednávky. Výsledná cena objednávky v prípade platby v hotovosti je zaokrúhľovaná podľa platnej legislatívy.
Platbu za tovar môžete realizovať niektorým zo spôsobov, ktorý za týmto účelom sprístupňujeme v rámci výberu možností platby. Tieto spôsoby platby môžu zahŕňať najmä platbu dobierkou, elektronickými platbami (napr. platbu kartou, cez Apple Pay, Google Pay, platbu cez systémy PAYPAL, SPOROPAY), bankovým prevodom alebo vkladom na účet predávajúceho
V každom prípade ste povinný za tovar zaplatiť predtým ako Vám bude odovzdaný.
Späť na začiatok..

6. DODACIE PODMIENKY
Tovar Vám bude dodaný do Vami zvoleného miesta dodania.
Tovar Vám dodáme bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia zmluvy. V prípade, že dodanie tovaru nebude v tejto dobe možné, tak Vás naša spoločnosť môže kontaktovať s požiadavkou na odsúhlasenie predĺženia dodacej doby, ktorú nie ste povinný akceptovať.
Dodanie tovaru sa vykonáva prednostne prostredníctvom prepravcu. Dostupných prepravcov, z ktorých si môžete zvoliť, Vám uvádzame v procese objednávky tovaru.
Cenu za prepravu, resp. prepravné znášate Vy, pričom cena za prepravu bude zobrazená v procese objednávky a bude podliehať Vášmu odsúhlaseniu spolu so zvyškom objednávky.
Tovar je dodaný v okamihu, keď ju prevezmete Vy alebo Vami určená osoba.
Vlastnícke právo k tovaru a nebezpečenstvo náhodnej skazy tovaru, náhodného zhoršenia a straty tovaru na Vás prechádza momentom dodania.
Pri dodaní tovaru prostredníctvom prepravcu sa budú aplikovať prepravné podmienky prepravcu týkajúce sa spôsobu doručenia balíka a jeho odovzdania.
V rámci spôsobov doručenia tovaru Vám môžeme sprístupniť aj doručenie do niektorej z našich predajní (tzv. „Click & Collect“) na území Slovenskej republiky. Táto možnosť doručenia do predajne nemusí byť dostupná pre všetok tovar.
Pokiaľ si zvolíte doručenie do niektorej z našich predajní, tak Vás o pripravenosti tovaru na vyzdvihnutie budeme informovať e-mailom na e-mailovú adresu uvedenú vo Vašej objednávke.
Odovzdanie tovaru v predajni bude podmienené preukázaním Vašej identity a predložením čísla objednávky.
Tovar bude pripravený na vyzdvihnutie vo Vami vybranej predajni najviac po dobu 15 dní.
Spolu s tovarom Vám budú odovzdané doklady k tovaru, vrátane faktúry.
Späť na začiatok..


• Dokument "Pravidlá správneho užívania výrobku, zodpovednosť za vady a chybné plnenie" - OBUV, vrátane použitých piktogramov, je na stiahnutie TU
• Dokument "Pravidlá správneho užívania výrobku, zodpovednosť za vady a chybné plnenie" - MÓDNE DOPLNKY (batohy, kabelky, obličky, peňaženky a pod.), vrátane použitých piktogramov, je na stiahnutie TU


7. ZÁKONNÁ ZODPOVEDNOSŤ OBCHODNÍKA ZA VADY TOVARU
Ako obchodník zodpovedáme za akúkoľvek vadu, ktorú má tovar v čase jeho dodania a ktorá sa prejaví do dvoch rokov od dodania tovaru. Táto lehota môže byť skrátená až na jeden rok od dodania tovaru v prípade predaja použitých vecí.
Späť na začiatok..

8. VADNÝ TOVAR
Tovar má vadu ak nie je v súlade s dohodnutými požiadavkami, najmä ak:
- nezodpovedá opisu, druhu, množstvu a kvalite vymedzenému v potvrdenej objednávke (resp. opisu, druhu tovaru v opise tovaru uverejnenom v internetovom obchode v čase zadania potvrdenej objednávky);
- nie je vhodný na konkrétny účel, s ktorým ste nás oboznámili najneskôr pred našim potvrdením objednávky, pričom ide o účel s ktorým sme súhlasili;
- nevyznačuje sa v potvrdenej objednávke vymedzenou schopnosťou plniť funkcie s ohľadom na svoj účel (ďalej len „funkčnosť“) (za schopnosť sa považuje aj schopnosť opísané v opise tovaru uverejnenom v internetovom obchode v čase zadania potvrdenej objednávky);
- nevyznačuje sa ďalšími vlastnosťami vymedzenými v potvrdenej objednávke (resp. vlastnosťami v opise tovaru uverejnenom v internetovom obchode v čase zadania potvrdenej objednávky),
- nie je dodaný so všetkým príslušenstvom vymedzeným v potvrdenej objednávke (resp. príslušenstvom v opise tovaru uverejnenom v internetovom obchode v čase zadania potvrdenej objednávky);
- nie je dodaný s návodom na použitie, ako bolo vymedzené v potvrdenej objednávke (resp. ak bol návod súčasťou tovaru podľa opisu tovaru uverejnenom v internetovom obchode v čase zadania potvrdenej objednávky).
Tovar možno považovať za vadný tiež vtedy keď:
- nie je vhodný na všetky účely, na ktoré sa tovar rovnakého druhu bežne používa s prihliadnutím najmä na právne predpisy, technické normy alebo na kódexy správania platné pre príslušné odvetvie, ak technické normy neboli vypracované;
- nezodpovedá opisu a kvalite vzorky alebo modelu, ktoré sme Vám sprístupnili pred uzavretím zmluvy (resp. zadaním potvrdenej objednávky);
- nie je dodaný s príslušenstvom, obalom a návodmi vrátane návodu na montáž a inštaláciu, ktoré môžete dôvodne očakávať, a
- nie je dodaný v množstve, kvalite a s vlastnosťami vrátane funkčnosti, kompatibility, bezpečnosti a schopnosti zachovať si pri bežnom používaní svoju funkčnosť a výkonnosť (ďalej len „životnosť“), aké sú bežné pre tovar rovnakého druhu a aké môžete dôvodne očakávať vzhľadom na povahu predanej veci a s prihliadnutím na akékoľvek verejné vyhlásenie nás alebo inej osoby v rovnakom dodávateľskom reťazci vrátane výrobcu, alebo v ich mene, a to najmä pri propagácii veci alebo na jej označení (za výrobcu sa považuje zhotoviteľ veci, dovozca veci na trh Európskej únie z tretej krajiny alebo iná osoba, ktorá sa označuje za výrobcu tým, že na vec umiestni svoje meno, ochrannú známku alebo iné rozlišujúce označenie) – ibaže sme si z opodstatneného dôvodu nemohli neboli vedomí alebo nemohli byť vedomý verejného vyhlásenia, do času uzavretia zmluvy bolo verejné vyhlásenie opravené rovnakým alebo porovnateľným spôsobom, akým bolo vyhlásené, alebo Vaše rozhodnutie uzavrieť zmluvu nemohlo byť verejným vyhlásením ovplyvnené.
Späť na začiatok..

9. VYTKNUTIE VADY A VYBAVENIE VYTKNUTIA VADY
Vadu môžete vytknúť v ktorejkoľvek našej predajni, alebo prostriedkami diaľkovej komunikácie na adrese uvedenej v článku ‎2 týchto obchodných podmienok.
Vadu môžete vytknúť aj u inej osoby, pokiaľ sme Vám takú oznámili.
Ak ste vadu vytkli poštovou zásielkou, ktorú sme odopreli prijať, zásielka sa považuje za doručenú v deň odopretia.
Bezodkladne po vytknutí vady sme povinný poskytnúť Vám písomné potvrdenie o vytknutí vady.
Písomné potvrdenie o vytknutí vady musí obsahovať lehotu, v ktorej vadu odstránime. Táto lehota musí byť primeraná, čo znamená že pôjde o najkratší čas, ktorý potrebujeme na posúdenie vady a na opravu alebo výmenu veci s prihliadnutím na povahu tovaru a povahu a závažnosť vady. Lehota ale nesmie byť dlhšia ako 30 dní odo dňa vytknutia vady, ak dlhšia lehota nie je odôvodnená objektívnym dôvodom, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť.
V prípade, že zodpovednosť za vady odmietneme, tak sme povinný Vám dôvody odmietnutia oznámiť písomne.
Pokiaľ o odmietnutí našej zodpovednosti za vady znaleckým posudkom alebo odborným stanoviskom vydaným akreditovanou osobou, autorizovanou osobou alebo notifikovanou osobou preukážete našu zodpovednosť za vady, môžete vytknúť vadu opakovane a naša spoločnosť už nebude môcť odmietnuť zodpovednosť za vadu. Pri opakovanom vytknutí vady sa pritom už nebude aplikovať lehota podľa bodu ‎1 týchto obchodných podmienok.
Vaše náklady spojené so znaleckým posudkom a odborným stanoviskom Vám v rozsahu účelne vynaložených nákladov musíme nahradiť. Toto právo si musíte uplatniť najneskôr do dvoch mesiacov od dodania opraveného alebo náhradného tovaru, vyplatenia zľavy z ceny alebo vrátenia ceny po odstúpení od zmluvy.
Za účelom vytknutia vady môžete použiť tzv. reklamačný formulár dostupný na tomto odkaze: Reklamačný formulár.pdf.
Späť na začiatok..

10. NÁROKY Z VADY TOVARU
Ak sa na tovare vyskytne vada, za ktorú zodpovedáme, tak máte právo na:
- odstránenie vady opravou alebo výmenou,
- právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny; alebo
- právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.
Môžete odoprieť zaplatiť kúpnu cenu alebo jej časť, kým si nesplníme povinnosti, ktoré nám vyplývajú zo zodpovednosti za vady, ibaže by ste v čase vytknutia vady boli v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny alebo jej časti.
Práva zo zodpovednosti za vady si môžete uplatniť, len ak ste vytkli vadu do dvoch mesiacov od zistenia vady, najneskôr ale v lehote podľa bodu ‎1. týchto obchodných podmienok.
Uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady nevylučuje Vaše právo na náhradu škody, ktorá Vám z vady vznikla.
Späť na začiatok..

11. ODSTRÁNENIE VADY VÝMENOU ALEBO OPRAVOU TOVARU
Máte právo zvoliť si odstránenie vady výmenou veci alebo opravou tovaru.
Nemôžete si zvoliť spôsob odstránenia vady, ktorý nie je možný alebo ktorý by nám v porovnaní s druhým spôsobom odstránenia vady spôsobil neprimerané náklady s ohľadom na všetky okolnosti, najmä na hodnotu, ktorú by mal tovar bez vady, na závažnosť vady a na skutočnosť, či by Vám druhý spôsob odstránenia vady spôsobil značné ťažkosti.
Môžeme odmietnuť odstránenie vady, ak oprava ani výmena nie sú možné alebo ak by si vyžadovali neprimerané náklady s ohľadom na všetky okolnosti vrátane okolností spomínané v predchádzajúcom bode týchto obchodných podmienok.
Tovar opravíme alebo vymeníme v primeranej lehote po tom, čo ste vadu vytkli, bezplatne, na vlastné náklady, a tak aby sme Vám spôsobili závažné ťažkosti s ohľadom na povahu tovaru a účel, na ktorý tovar požadujete.
Na účely opravy alebo výmeny tovaru nám tovar musíte odovzdať alebo sprístupniť. Náklady prevzatia veci znášame my.
Opravený alebo náhradný tovar Vám dodáme na naše vlastné náklady rovnakým alebo obdobným spôsobom, akým Vám bol dodaný vadný tovar. Ak opravený alebo náhradný tovar
Ak opravený alebo náhradný tovar neprevezmete v lehote šiestich mesiacov odo dňa, kedy ste ju mali prevziať, môžeme tento tovar predať. Pri tovare väčšej hodnoty Vás o zamýšľanom predaji vopred upovedomíme a poskytneme Vám primeranú dodatočnú lehotu na prevzatie tovaru. Ak si uplatníte právo na podiel z výťažku v primeranej lehote, ktorú Vám oznámime, tak Vám bezodkladne po predaji tovaru vyplatíme výťažok z predaja tovaru po odpočítaní nákladov, ktoré sme účelne vynaložil na jeho úschovu a predaj. Ak sa tovar nepodarilo predať alebo ak predpokladaný výťažok z predaja nebude postačovať ani na úhradu nákladov, ktoré sme účelne vynaložili na úschovu tovaru, a nákladov, ktoré by sme museli nevyhnutne vynaložiť na jeho predaj, môžeme tovar na vlastné náklady zničiť.
Pri odstránení vady výmenou tovaru nemáme právo na náhradu škody spôsobenú bežným opotrebovaním tovaru a na odplatu za bežné užívanie tovaru pred jeho výmenou.
Ako obchodník zodpovedáme aj za vady náhradnej veci.
Späť na začiatok..

12. ZĽAVA Z KÚPNEJ CENY A ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
Právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny a právo na odstúpenie od zmluvy si môžete v prípade vád tovaru uplatniť aj bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty na zjednanie nápravy, ak
- Sme Vám tovar napriek akceptovaniu Vášho uplatnenia práva na výmenu alebo opravu tovaru neopravili ani nevymenili,
- Sme tovar neopravili ani nevymenili v súlade s bodom ‎5. týchto obchodných podmienok,
- Sme odmietli odstrániť vadu tovaru podľa bodu ‎3 týchto obchodných podmienok,
- tovar má rovnakú vadu napriek oprave alebo výmene tovaru,
- vada je takej závažnej povahy, že odôvodňuje okamžitú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy, alebo
- vyhlásili sme alebo je z okolností zrejmé, že vadu neodstránime v primeranej lehote alebo bez spôsobenia závažných ťažkostí pre Vás.
Pri posudzovaní Vášho práva na zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa bodu ‎1.4 a ‎12.1.5 týchto obchodných podmienok sa zohľadnia všetky okolnosti, najmä druh a hodnota tovaru, povaha a závažnosť vady a Naša možnosť od Vás objektívne žiadať, aby ste dôveroval v Našu schopnosť odstrániť vadu.
Zľava z kúpnej ceny musí byť primeraná rozdielu hodnoty predaného tovaru a hodnoty, ktorú by vec mala, ak by bola bez vád.
Nemôžete odstúpiť od kúpnej zmluvy podľa bodu ‎1. týchto obchodných podmienok, ak ste sa spolupodieľali na vzniku vady alebo ak je vada zanedbateľná. Dôkazné bremeno, znášame my.
Ak sa zmluva (resp. potvrdená objednávka) týka kúpy viacerých vecí (položiek tovaru), môžete od nej odstúpiť len vo vzťahu k vadnému tovaru. Vo vzťahu k ostatným položkám môžete odstúpiť od zmluvy, len ak nemožno dôvodne očakávať, že budete mať záujem ponechať si ostatný tovar bez vadného tovaru.
Po odstúpení od zmluvy alebo jej časti Nám musíte tovar vrátiť. Náklady vrátenia znášame my.
Po odstúpení od zmluvy Vám musíme vrátiť kúpnu cenu najneskôr do 14 dní odo dňa vrátenia tovaru alebo po preukázaní, že ste nám tovar zaslal, podľa toho, ktorý okamih nastane skôr.
Kúpnu cenu Vám vrátime alebo zľavu z kúpnej ceny Vám vyplatíme rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri zaplatení kúpnej ceny, ibaže by ste súhlasili s iným spôsobom vrátenia (resp. úhrady). Všetky náklady spojené s úhradou znášame my.
Nemáme právo na náhradu škody spôsobenú bežným opotrebovaním tovaru a na odplatu za bežné užívanie tovaru pred odstúpením od kúpnej zmluvy.
Späť na začiatok..

13. PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY BEZ UVEDENIA DÔVODU
Máte právo bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy, ktorú s nami uzatvárate pri nákupe tovaru v našom internetovom obchode.
Uvedené právo vyplýva zo skutočnosti, že zmluva uzatvorená nákupom v našom internetovom obchode je tzv. zmluvou uzatvorenou na diaľku, kedy máte zákonom garantované právo na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu.
Späť na začiatok..

14. LEHOTA NA UPLATNENIE PRÁVA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY BEZ UVEDENIA DÔVODU
Vaše právo na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu môžete uplatniť kedykoľvek do uplynutia 14 dní odo dňa kedy ste si prevzali zakúpený tovar.
Na účely určenia lehoty k uplatneniu práva na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu sa prevzatím zakúpeného tovaru rozumie moment kedy si Vy alebo Vami určená tretia osoba (okrem dopravcu) prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa
- tovary objednané v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
- dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
- tovar dodáva opakovane počas určitej doby, okamihom prevzatia prvého tovaru.
Pre vylúčenie pochybností, právo na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu si môžete uplatniť aj predtým ako Vám prevezmete zakúpený tovar a začne plynúť 14-dňová lehota viazaná na moment prevzatia tovaru.
Lehota na uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu je zachovaná ak nám aspoň najneskôr v posledný deň lehoty odošlete oznámenie o odstúpení od zmluvy.
Pri pochybnostiach o doručení sa Vami odoslané oznámenie o odstúpení od zmluvy považuje za doručené uplynutím času primeraného použitému spôsobu doručovania, ak viete preukázať odoslanie oznámenia o odstúpení od zmluvy na adresu, ktorú sme Vám za týmto účelom oznámili.
V prípade, že Vašu poštovú zásielku, ktorej obsahom je Vaše oznámenie o odstúpení od zmluvy, nám nemožno dodať z dôvodov že ide o zásielku vylúčenú z vybrania distribúcie podľa zákona o poštových službách, považuje sa oznámenie o odstúpení od zmluvy za doručené dňom jeho odoslania na adresu, ktorú sme Vám za týmto účelom oznámili.
Späť na začiatok..

15. PODMIENKY A POSTUP PRI NA UPLATNENÍ PRÁVA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY BEZ UVEDENIA DÔVODU
Vaše právo na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu si môžete uplatniť v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom médiu, a to buď zaslaním Vášho oznámenia:
- Poštou na adresu uvedenú v článku ‎2 týchto obchodných podmienok alebo
- E-mailom na e-mailovú adresu uvedenú v článku ‎2 týchto obchodných podmienok.
Za účelom uplatnenia Vášho práva na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu Vám poskytneme formulár použiteľný na uplatnenie Vášho práva. Formulár je dostupný aj na tomto odkaze: Formulár na odstúpenie od zmluvy.pdf


Pri pochybnostiach o doručení sa Vami odoslané oznámenie o odstúpení od zmluvy považuje za doručené uplynutím času primeraného použitému spôsobu doručovania, ak viete preukázať odoslanie oznámenia o odstúpení od zmluvy na adresu, ktorú sme Vám za týmto účelom oznámili.
V prípade, že Vašu poštovú zásielku, ktorej obsahom je Vaše oznámenie o odstúpení od zmluvy, nám nemožno dodať z dôvodov že ide o zásielku vylúčenú z vybrania distribúcie podľa zákona o poštových službách, považuje sa oznámenie o odstúpení od zmluvy za doručené dňom jeho odoslania na adresu, ktorú sme Vám za týmto účelom oznámili.
Ak ste odstúpili od zmluvy bez uvedenia dôvodu použitím osobitnej funkcie alebo formulára na odstúpenie od zmluvy, ktoré sú dostupné v našom online rozhraní sme povinný bezodkladne po doručení Vášho oznámenia o odstúpení poskytnúť Vám potvrdenie o jeho doručení na trvanlivom médiu.
Svoje právo na odstúpenie bez uvedenia dôvodu si môžete uplatniť ku všetkým tovarom dodaným na základe zmluvy (resp. Vašej potvrdenej objednávky) alebo aj vo vzťahu k jednotlivým alebo viacerým tovarom v objednávke, pokiaľ bolo predmetom objednávky viacero tovarov.
Pokiaľ bola v súvislosti so zmluvou od ktorej odstupujete uzatvorená aj doplnková zmluva, tak účinky odstúpenia sa vzťahujú aj na každú takúto doplnkovú zmluvu k zmluve, okre zmluvy o viazanom spotrebiteľskom úvere.
Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znášate Vy.
Späť na začiatok..

16. VAŠE PRÁVA A POVINNOSTI PO UPLATNENÍ PRÁVA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY BEZ UVEDENIA DÔVODU
Do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy ste povinný zaslať nám tovar späť alebo tovar odovzdať nám prípadne nami určenej osobe, ibaže by sme Vám oznámili, že si tovar prevezmeme sami. Lehotu na vrátenie tovaru dodržíte pokiaľ tovar aspoň odošlete najneskôr v posledný deň lehoty.
Vrátenie tovaru môžete vykonať zaslaním tovaru na adresu uvedenú v článku ‎2 týchto obchodných podmienok.
Náklady na vrátenie tovaru, vrátane nákladov na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty, znášate Vy. Toto neplatí pokiaľ Vám dáme vyhlásenie, že tovar môžete vrátiť na naše náklady.
Zodpovedáte za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.
Späť na začiatok..

17. NAŠE PRÁVA A POVINNOSTI PO UPLATNENÍ PRÁVA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY BEZ UVEDENIA DÔVODU
Ako obchodník sme povinný do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť Vám všetky platby, ktoré sme od Vás prijali na základe alebo v súvislosti so zmluvou (vrátane prípadnej doplnkovej zmluvy), od ktorej odstupujete, vrátane nákladov na dopravu, dodanie, poštovné a iných nákladov a poplatkov.
Platby Vám musíme vrátiť v rozsahu zodpovedajúcom odstúpeniu od zmluvy, ak ste neodstúpili od celej zmluvy. Pokiaľ sa nedohodneme inak, tak platby Vám vrátime rovnakým spôsobom, aký ste použili pri ich úhrade.
Ako obchodník Vám nemôžeme účtovať dodatočné náklady za dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky.
Nie sme povinný uhradiť Vám dodatočné náklady, ak ste si výslovne zvolil iný spôsob dodania, ako je najlacnejší nami ponúkaný bežný spôsob dodania. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na dodanie, ktoré ste si zvolili a nákladmi na nami ponúkaný najlacnejší bežný spôsob dodania.
Nie sme povinný vrátiť Vám platby dokým nám nevrátite tovar alebo kým nepreukážete zaslanie tovaru späť nám, ibaže by sme Vám navrhli, že si tovar vyzdvihneme osobne alebo prostredníctvom nami určenej osoby.
Jednostranné započítanie pohľadávok našich, ktoré vzniknú odstúpením od zmluvy sa zakazuje.
Späť na začiatok..

18. VÝMENA ZAKÚPENÉHO TOVARU
Bez toho aby tým boli dotknuté Vaše práva týkajúce sa uplatňovania práv zo zodpovednosti za vady a práva na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu, dávame Vám možnosť do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru požiadať o výmenu tovaru za iný tovar alebo inú veľkosť toho istého tovaru, prípadne môžete po vrátení tovaru žiadať vrátenie peňazí.
Po uplynutí 14 dní odo dňa prevzatia tovaru (podľa predchádzajúceho bodu) si, bez toho aby tým boli dotknuté Vaše práva týkajúce sa uplatňovania práv zo zodpovednosti za vady a práva na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu, môžete požiadať o výmenu tovaru za iný tovar alebo inú veľkosť toho istého tovaru, prípadne vrátiť tovar a požiadať o vrátenie kúpnej ceny (bez vrátenia poplatku za dopravu), a to až do 365 odo dňa prevzatia tovaru. Výmenu tovaru a vrátenie peňazí podľa tohto ustanovenia Vám môžeme zamietnuť v prípade, že bude Vami vracaný tovar poškodený, neúplný alebo znečistený.
O výmenu tovaru môžete požiadať prostredníctvom formulára, ktorý Vám doručíme spolu s tovarom s tovarom, nájdete ho aj tu: Formulár na výmenu tovaru.pdf


Pri uplatnení práva podľa tohto ustanovenia obchodných podmienok je potrebné vyplnený formulár, spolu s tovarom, pričom pokiaľ toto chcete tovar vrátiť/vymeniť po 14 dňoch od dodania tak ho odporúčame vrátiť zabalenom v originálnom obale (krabici), odoslať poštou na adresu predávajúceho uvedenú v článku ‎2 týchto obchodných podmienok - Adresa na poštové vrátenie tovaru. Pre vylúčenie pochybností, požiadavka na vrátenie tovaru v pôvodnom obale sa v žiadnom prípade nevzťahuje na uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady (reklamácie) a odstúpenia od zmluvy bez uvedenia dôvodu.
Výmena tovaru podľa tohto článku obchodných podmienok môže podliehať dodatočnému spoplatneniu, a to predovšetkým v prípade, ak pôjde o výmenu tovaru za iný, drahší tovar, o výške dodatočného poplatku budete vopred informovaný. V prípade výmeny tovaru za lacnejší, bude rozdiel v kúpnej cene vrátený.
Pre vylúčenie pochybností, uplatnenie tohto práva nie je uplatnením práva zo zodpovednosti za vady (reklamácia) a ani odstúpením od zmluvy bez uvedenia dôvodu a podľa tohto ustanovenia obchodných podmienok budeme postupovať len ak nás o to požiadate prostredníctvom vyplneného formulára.
Späť na začiatok..

19. POUČENIE O PRÁVE PODAŤ ŽIADOSŤ O NÁPRAVU
Máte právo podať nám žiadosť o nápravu, pokiaľ nie ste spokojný so spôsobom akým bolo vybavené Vaše uplatnenie práva zo zodpovednosti za vady tovaru (reklamácia) alebo ak sa domnievate, že sme porušili iné Vaše spotrebiteľské práva.
Ak vašu žiadosť zamietneme alebo na ňu neodpovieme do 30 dní odo dňa jej odoslania máte právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov.
Späť na začiatok..

20. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV
Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov (ARS) je postup zameraný na dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi spotrebiteľom a obchodníkom a na predchádzanie vzniku súdnych sporov medzi týmito dvoma subjektmi.
Subjektom pre alternatívne riešenie sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Bajkalská 21/A, P.O. Box 29, 827 99 Bratislava, web [email protected], [email protected] alebo iná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam nájdete na stránke mhsr.sk).
Máte právo vybrať si subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov.
Môžete takisto využiť aj platformu pre riešenie alternatívneho riešenia sporov, ktorú zriadila Európska komisia na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/  a tiež na https://esc-sr.sk/ .
Viac informácií o alternatívnom riešení sporov a subjektoch riešenia sporov nájdete aj tu: https://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi
Späť na začiatok..

21. ORGÁN DOZORU
Dohľad na dodržiavaním našich povinností vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia, sídlo Bajkalská 21/A 827 99 Bratislava, [email protected].
Späť na začiatok..

22. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Detaily o spracovaní Vašich osobných údajov a Vašich právach pri ich spracovaní nájdete v Pravidlách o ochrane osobných údajov, tieto si môžete prečítať po kliknutí na nasledujúci odkaz: GDPR Pravidlá o ochrane osobných údajov.
Pravidlách o ochrane osobných údajov sú súčasťou týchto obchodných podmienok.
Späť na začiatok..

23. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Práva a povinnosti medzi nami sa riadia týmito obchodnými podmienkami a právnym poriadkom krajiny, určenej záväznými predpismi Európskej únie o rozhodnom práve.
Znenie týchto obchodných podmienok je vyhotovene a záväzné v slovenskom jazyku.
V prípade ak sa stane niektoré ustanovenie týchto obchodných podmienok neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, zostávajú ostatné ustanovenia týchto obchodných podmienok nedotknuté takýmto neplatným, neúčinným alebo nevykonateľným ustanovením. Ak nastane situácia podľa predchádzajúcej vety nahradíme takéto neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné ustanovenie novým platným, účinným a vykonateľným ustanovením, tak aby bol zachovaný účel sledovaný dotknutím ustanovením obchodných podmienok.
Účinnosťou a platnosťou týchto obchodných podmienok sa rušia všetky doteraz platné a účinné obchodné podmienky týkajúce sa nákupu spotrebiteľov na našom internetovom obchode.
Zaslaním objednávky potvrdzujete, že ste si tieto obchodné podmienky prečítali a v celom rozsahu s nimi súhlasíte.
Obchodné podmienky pre Vás platia v znení ako ste ich schválili v čase odoslania potvrdenej objednávky.
Máme právo na zmenu týchto obchodných podmienok, zmena je účinná momentom zverejnenia podmienok na stránke internetového obchodu. Zmena sa nedotýka Vašich objednávok odoslaných pred časom vydania nových obchodných podmienok.
Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť odo dňa 1.7.2024.
Späť na začiatok..

X